Bản đồ chỉ đường

Đông y Thọ Khang Đường
Địa chỉ: Số 8 phố Bình Dương, phường Phả Lại – thị xã Chí Linh – thành phố Hải Dương.
Tel: 0220 388 1075

Hotline: 0915 913 255.